Regulamin Buta

Regulamin Świadczenia Usług Buta

* MELLEM Piotr Marchel jest firmą zarejestrowaną w Polsce, natomiast Buta jest filią obsługiwana finansowo i technicznie przez MELLEM Piotr Marchel z siedzibą w Siedlce w Polsce.

Niniejszy Regulamin Serwisu Buta (dalej zwany „regulamin„) dotyczy warunków oraz zasad wykonywania usług serwisowych i informatycznych przez serwis komputerowy Buta, ul. Władysława Rawicza 51A, 08-110 Siedlce, NIP: 8212424163 (dalej zwany “Buta„).
Podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i prawne zlecające wykonanie usługi serwisowej bądź informatycznej dalej zwane będą Klientami.

I. Postanowienia ogólne

Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy regulamin. Klient zlecając Buta wykonanie usługi zobowiązany jest do podania podstawowych danych niezbędnych do jego identyfikacji, sprawnego nawiązania kontaktu i informowania w sprawie realizowanej usługi. Buta informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z usługą realizowaną przez Buta zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem tych danych osobowych jest Buta. Odmowa podania powyższych informacji może być podstawą niewyrażenia zgody na przyjęcie sprzętu lub wykonanie usługi przez Buta. Buta przyjmując sprzęt nie weryfikuje prawa własności Klienta do powierzanego mienia. Klient przekazujący sprzęt do naprawy deklaruje, że posiada prawo jego rozporządzaniem jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik), wskazując jednocześnie osobę uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za wykonane usługi.

II. Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych

Klient pozostawiając sprzęt w Buta otrzymuje poprzez email/sms indywidualne dla każdego egzemplarza „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu”, w którym zawarte są podstawowe dane identyfikacyjne Klienta i urządzenia (np. marka, typ, numer seryjny, opis kompletu), opis usterki lub zakres usługi. Buta realizując usługę może kontaktować się z Klientem (lub wskazaną przez niego osobą) celem ustalenia szczegółów zlecenia – podjęte ustalenia odnotowywane są wyłącznie w karcie naprawy prowadzonej przez Buta w wersji elektronicznej i stają się obowiązujące dla obydwu stron z chwilą uzgodnienia. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o przebiegu naprawy na każdym etapie jej realizacji. Buta informuje, że przeprowadzenie diagnostyki, naprawy lub modernizacji sprzętu może wymagać jego rozmontowania i usunięcia plomb gwarancyjnych, a to może prowadzić do utraty gwarancji producenta lub udzielonej przez inny podmiot (np. poprzedni serwis). Powyższe nie dotyczy obsługi oprogramowania.
Diagnostyka sprzętu przeprowadzana jest w celu wykrycia przyczyn niesprawności (również tych nie zgłoszonych przez Klienta, ale stwierdzonych w Buta), wyceny kosztów i określenia terminu wykonania naprawy oraz ustalenia okresu gwarancji. Usługa diagnostyki jest bezpłatna w przypadku realizacji naprawy w serwisie Buta. Jeśli Klient po zapoznaniu się z wyceną usługi odstąpi od jej wykonania ponosi standardową opłatę 100zł za przeprowadzone czynności. Wyjątkiem jest nie wykrycie usterki przez Buta lub niemożność wykonania naprawy, wtedy sprzęt jest oddawany do Klienta bez opłat.
Buta może odmówić wykonania usługi albo ograniczyć udzielaną gwarancję w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprzętu będących następstwem niefachowej lub niezgodnej ze sztuką naprawy, bądź konserwacji uprzednio przeprowadzonej przez inne osoby lub podmioty. Buta zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi lub zmiany terminu jej realizacji z przyczyn niezależnych od Buta, takich jak nieterminowe dostawy, uszkodzenia podzespołów w transporcie itp.
Po zakończeniu naprawy lub odstąpieniu od jej wykonania Buta informuje Klienta o gotowości sprzętu do odbioru, a data skutecznego powiadomienia odnotowywana jest w Karcie naprawy. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie Klientowi ww. informacji w sposób przez niego wskazany, tj. drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Klient obowiązany jest do odebrania sprzętu z Buta w terminie 21 dni od daty przekazania powyższej informacji. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Buta o zmianie danych kontaktowych, ponieważ niezawiniony przez Buta brak możliwości nawiązania kontaktu przez 30 dni rozpoczyna okres naliczania opłaty za magazynowanie. „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu” jest dokumentem wymaganym przy odbiorze sprzętu z naprawy. W przypadku jego braku (zagubienie, zniszczenie itp.), ciężar udowodnienia prawa do konkretnego egzemplarza sprzętu spoczywa na Kliencie. Buta nie odpowiada za urządzenia i akcesoria pozostawione przy sprzęcie, a nie ujęte w „Potwierdzeniu przyjęcia sprzętu”.

III. Rezygnacja z usługi

Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z usługi na każdym etapie jej realizacji. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny, Buta może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zużytych części i czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu. Buta informuje że sprzęt, który nie został skutecznie naprawiony może wykazywać objawy inne niż przy przyjęciu do Buta, zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych i wykonanych czynności serwisowych.

IV. Dane na nośnikach Klienta

Klient przekazując Buta nośniki danych (również te zamontowane w sprzęcie) oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo do tych danych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów w przypadku ujawnienia w nich treści prawnie zabronionych lub naruszających licencje albo prawa osób lub firm trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klient powinien wykonać ich kopię zapasową osobiście lub zlecić jej sporządzenie Buta (usługa płatna). O możliwości odpłatnego wykonania kopii zapasowej Buta informuje Klienta. Buta nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, integralność i responsywność danych i aplikacji na nośnikach Klienta oraz za następstwa wynikające z utraty tych danych, a w szczególności w przypadku ujawnienia uszkodzeń lub wad ukrytych nośnika bądź obecności złośliwego oprogramowania (wirusy itp.). Buta nie ingeruje w dane zawarte na nośnikach Klienta chyba, że przedmiotem usługi jest instalacja lub naprawa oprogramowania albo odzyskiwanie danych. W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Buta może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora (root’a). Wykonanie usługi instalacji oprogramowania wymaga dostarczenia przez Klienta niezbędnych, aktywnych licencji (nie dotyczy programów rozpowszechnianych na licencji GNU GPL, BSD lub Freeware). Usługa odzyskiwania danych wykonywana jest wyłącznie po przeprowadzeniu analizy kondycji nośnika źródłowego i ewentualnej naprawie sprzętowej. Analiza kondycji i struktury nośnika oraz naprawa są usługami płatnymi, wliczanymi w koszt odzyskiwania danych. Buta w żadnym przypadku nie gwarantuje skutecznego odzyskania danych, aż do momentu uzyskania kopii kompletnych i nieuszkodzonych plików. Wówczas Buta sporządza listę tych plików i wraz z wyceną przedstawia Klientowi do akceptacji. Klient po zapoznaniu się z zestawieniem odzyskanych plików i wyceną ma prawo zrezygnować z odzyskania danych (ponosząc wyłącznie koszt analizy i naprawy) lub zlecić wykonanie usługi, tj. przekazanie kopii na wskazanym nośniku. Buta niezwłocznie po rezygnacji z usługi lub przekazaniu Klientowi kopii odzyskanych plików trwale usuwa je ze swoich zasobów i zwraca nośnik źródłowy bez udzielenia gwarancji na jego funkcjonowanie. Buta informuje, że w trakcie pracy z uszkodzonym nośnikiem danych może dojść do jego degradacji utrudniającej lub całkowicie uniemożliwiającej dalsze odzyskiwanie danych. Tym samym Buta nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z pogorszenia stanu technicznego dostarczonego nośnika. Buta gwarantuje ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich; zapewnia przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

V. Naprawa i koszty

Podane na stronie butastore.pl przykładowe ceny napraw oraz podawany Klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez Buta w ramach innych zleceń o podobnym charakterze usterki, lecz mogą one ulec zmianie o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany. Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Składając zamówienie przez stronę internetową Klient sam zakłada sobie konto w systemie butastore.pl poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Po zalogowaniu Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, teleadresowymi oraz zleceniami. Konto Klienta jest chronione hasłem. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom nieupoważnionym. Firma Buta nie odpowiada za: przekazanie danych do konta przez Klienta osobie trzeciej i ingerencji tej osoby wbrew wiedzy i woli właściciela konta. Buta nigdy nie żąda od Klienta podania hasła. Służy ono jedynie do logowania w systemie butastore.pl.
Buta wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez klienta usterki, która skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez klienta, Buta zwróci się do niego o akceptację tego kosztu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta po uiszczeniu opłaty standardowej. Buta nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

VI. Koszty usługi

Na całkowity koszt zlecenia składają się:
Koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,
Koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych,
Ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.
Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są Klientowi w trakcie składania zlecenia. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta jego kosztu i ewentualnie zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę, jak również wysyłką urządzenia. Zakupując poszczególną usługę serwisową Klient jest informowany o prawdopodobnym maksymalnym koszcie tej usługi. Oznacza to, że Buta nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi. W sytuacji kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez Klienta, Buta zobowiązuje się do kontaktu z Klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej. Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uregulowaniu przez niego wszelkich ewentualnych kwestii finansowych.

VII. Płatność

Buta akceptujęe następujące metody płatności:
Płatność przelewem na konto Buta,
Płatność za pobraniem,
Płatność online za pośrednictwem systemu PayPal.
Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowego kosztu. O wysokości tego kosztu Klient jest informowany przed złożeniem zlecenia. Buta po zrealizowaniu zlecenia wystawia Klientowi fakturę VAT za wykonane usługi.

VIII. Czas realizacji usługi

Buta deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż ustalony indywidualnie do każdego zlecenia serwisowego, mierzonym od dnia otrzymania urządzenia przez Buta, o czym Klient zostanie poinformowany.
Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:
Czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy,
Czas oczekiwania na dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę.
W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) Buta poinformuje Klienta o możliwym czasie realizacji zlecenia.

IX. Gwarancja i zwrot

Gwarancja

Po wykonaniu usługi naprawy lub modernizacji sprzętu Buta udziela 3 miesięcznej gwarancji na jego poprawne działanie w zakresie wskazanym w „Potwierdzeniu przyjęcia sprzętu”. Gwarancja dotyczy wyłącznie przypadków niesprawnego działania sprzętu, których przyczyną są wady produkcyjne jednego lub kilku z wymienionych w trakcie naprawy czy modernizacji podzespołów, bądź ich niewłaściwy montaż w urządzeniu. Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania. Czynności te należą do obowiązków użytkownika i mogą zostać wykonane przez Buta dodatkowo, na koszt Klienta. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, albo w sposób odmienny od dopuszczonego instrukcją obsługi. Udzielona gwarancja wyłącza również odpowiedzialność Buta w przypadku powstania uszkodzeń będących skutkiem nie zachowania przez użytkownika należytej staranności bądź zaniechania, a w szczególności: uszkodzeń mechanicznych, zalania cieczami, oddziaływania par i substancji lotnych bądź przegrzania, nieprzestrzegania zasad ochrony ESD (Electrostatic sensitive device – urządzenie czułe na wyładowania elektrostatyczne) oraz działania siły wyższej. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie reklamowanego sprzętu do Buta wraz z wydanym „Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu” – zwyczajowo wysyłane na email Klienta. Koszt dostarczenia sprzętu do Buta ponosi Klient i jest on zobowiązany do właściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu. Dostarczony sprzęt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czyszczenie sprzętu będzie realizowane odpłatnie, na koszt Klienta. Buta może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku usunięcia, bądź naruszenia plomb gwarancyjnych założonych przez Buta. Buta zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji (3 miesiące liczone od daty odebrania przez Klienta urządzenia po jego naprawie) w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia, zastrzegając sobie prawo do przedłużenia tego terminu w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.

X. Sytuacje szczególne

Buta zachowując szczególną staranność podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z Klientem (telefonicznie, mailowo) w celu doprowadzenia do odbioru urządzenia. Jeżeli pomimo upływu 90 dni od powiadomienia Klienta o dokonaniu naprawy nie dojdzie do odbioru urządzenia, zostanie ono oddane do recyclingu.

XI. Transport

Przekazanie sprzętu do Buta odbywa się osobiście lub za pomocą firmy kurierskiej, lub dowolną przesyłką rejestrowaną. Uszkodzone urządzenie do Buta dostarcza Klient, chyba że uzgodniono inaczej. Klient powinien zabezpieczyć uszkodzone urządzanie do transportu (umieścić je w pudełku oryginalnym lub zastępczym).
Wszystkie dostawy/wysyłki należy kierować do biura firmy pod adresem: Władysława Rawicza 51A, 08-110 Siedlce, Polska.
Na życzenie Klienta urządzenie zostanie dostarczone wysyłkowo na podany przez niego adres w “Potwierdzeniu przyjęcia sprzętu”. Koszty dostawy pokrywa Klient.

XII. Wyłączenia odpowiedzialności

Buta w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów przechowywanych w naprawianym urządzeniu.
Buta nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:
Zapewnia sztywność przesyłki,
Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
Uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
Uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki,
a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.
Buta nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została Buta zlecona.

Klient zlecając wykonanie usługi Buta oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Inne postanowienia stron wykraczające poza treść Regulaminu wymagają formy pisemnej. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks cywilny.
W przypadku niewywiązania się przez Buta z obowiązków zawartych w regulaminie, Klientowi przysługuje prawo skontaktowania się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, który ma za zadanie pomóc Klientowi w dochodzeniu swoich praw.